FKK Lokality Slovensko

Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 42' 1.9252", E21° 9' 38.7443"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N49° 9' 17.2003", E19° 5' 51.142"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N49° 6' 52.1535", E19° 31' 46.7325"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N49° 7' 43.2439", E18° 27' 28.6888"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N49° 14.714", E21° 42' 3.5345"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 28' 1.2003", E18° 53' 18.3298"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N47° 44' 44.2911", E18° 9' 58.5346"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 57' 31.0159", E21° 15' 59.3419"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 51' 30.24", E20° 22' 41.52"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 26' 33.72", E19° 33' 11.16"
Typ: Aquapark
GPS: N47° 48' 12.752", E18° 43' 0.8005"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 5' 55.1749", E17° 15' 59.6393"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 3' 41.5941", E17° 9' 12.138"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 46' 57.615", E17° 52' 31.9838"
Typ: Zrušený FKK Kemping
GPS: N48° 27' 23.004", E19° 14' 38.0004"
Typ: Začínajúca nudapláž
GPS: N49° 3' 51.475", E20° 11' 24.8605"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 9' 21.1229", E17° 15' 11.1026"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 10' 59.3296", E17° 11' 35.0631"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 12' 53.6924", E17° 25' 53.453"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 58' 55.2151", E18° 10' 18.209"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 17' 15.5112", E19° 31' 1.4016"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 7' 8.158", E17° 8' 28.3094"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 2' 24.989", E17° 10' 16.4806"
Typ: Zabehnutá nudapláž
GPS: N48° 47' 55.7925", E21° 59' 37.7863"