Asociácia slovenských naturistov (ASN)

Asociácia slovenských naturistov (ASN) je dobrovoľné, nepolitické združenie záujemcov o naturizmus.

ASN má postavenie právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade so stanovami (zaregistrované na MV SR), ústavou, platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Cielom činnosti združenia je zhromažďovanie informácií o všetkých miestach v blízkosti riek, jazier a iných vodných plôch, o zariadeniach, ktoré sú správnymi orgánmi vyhradené alebo sú vhodné k vyhradeniu pre kolektívne športy, kúpanie, slnenie, saunovanie a rekreáciu naturistov.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí so stanovami združenia. Členstvo vzniká prijatím na základe prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok.

Dokladom členstva je preukaz INF s odtlačkom združenia ASN, ktorý držiteľa oprávňuje požívať výhody naturistických klubov, organizácií a zariadení. Viac na stránkach INF - FNI

Registračné údaje

Asociácia slovenských naturistov
Teodora Tekela 21
91701 Trnava, SR
IČO: 37993640


Association of Slovak Naturists is a voluntary gathering of the people with positive attitude to naturism. Association acts on its members behalf in accordance with valid legislation. 

Association of Slovak Naturists is a full member of International Naturist Federation.