Stanovy Asociácie slovenských naturistov


I. Názov, postavenie a sídlo združenia

1.1 Asociácia slovenských naturistov (ďalej iba ASN) je dobrovoľné, nepolitické združenie záujemcov o naturizmus.
1.2. ASN má postavenie právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami, ústavou, platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
1.3. Sídlo: Trnava, ul. Teodora Tekela 21, PSČ 917 01.
 

II. Definícia naturizmu

Naturizmus je spôsob života v harmónii s prírodou. Jeho vonkajším prejavom je kolektívna nahota v spojení so sebaúctou, rovnako ako rešpekt k inak zmýšľajúcim jedincom a k životnému prostrediu. Spoločná nahota je charakteristickým znakom naturizmu, ktorý prírodné elementy ako slnko, vzduch a vodu plne využíva.
 

III. Ciele činnosti združenia

3.1. Zhromažďovanie informácií o všetkých miestach v blízkosti riek, jazier a iných vodných plôch, o zariadeniach, ktoré sú správnymi orgánmi vyhradené alebo sú vhodné k vyhradeniu pre kolektívne športy, kúpanie, slnenie, saunovanie a rekreáciu naturistov. Poskytovanie týchto informácií všetkým záujemcom o naturizmus a ich verejné publikovanie.
3.2. Prevádzkovanie naturistických lokalít (ak je združenie vlastníkom takýchto zariadení alebo má takéto zariadenie v prenájme).
3.3. Organizovanie naturistických akcií, naturistických zrazov, naturistickej rekreácie, športových a kultúrnych akcií.
3.4. Presadzovanie ochrany záujmov naturistov, ktoré nie sú v rozpore s morálnymi a naturistickými princípmi, platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
3.5. Šírenie myšlienok naturizmu.
3.6. Napomáhať ochrane životného prostredia a prírody.
3.7. Usilovať sa o sprístupnenie niektorých rekreačných oblastí pre účely naturistickej rekreácie.
3.8. Udržovanie kontaktov s národnými naturistickými organizáciami v iných krajinách.
3.9. Činnosť združenia a ním vyvíjané aktivity vychádzajú z hlavných filozofických myšlienok naturizmu a v plnom rozsahu rešpektuje zásady etiky, platné zákony a všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
 

IV. Členstvo v združení

4.1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí so stanovami združenia.
4.2. Členstvo vzniká prijatím na základe prihlášky (v písomnej alebo elektronickej forme), zaplatením zápisného a členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
4.3. O prijatí uchádzača za členia združenia rozhoduje výbor združenia.
4.4. Ak prijatie za člena výbor zamietne, má uchádzač právo odvolať sa k členskej schôdzi, ktorá je povinná o odvolaní rozhodnúť a jej rozhodnutie je konečné.
4.5. Dokladom členstva je preukaz INF s odtlačkom združenia ASN, ktorý členovi odovzdá (príp. inou formou doručí) člen výboru.
4.6 Členstvo zaniká
a) vystúpením člena (členstvo zaniká dňom, kedy bolo oznámenie člena o vystúpení doručené výboru združenia),
b) zrušením členstva pre nezaplatenie členského príspevku (členstvo zaniká k 31. 1. kalendárneho roku, v ktorom člen nezaplatil členský príspevok),
c) vylúčením,
d) úmrtím.
4.7. Člen môže byť vylúčený
a) za hrubé alebo opakované porušovanie stanov,
b) za fotografovanie alebo filmovanie osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
c) protiprávne konanie voči združeniu alebo jeho orgánom a členom.
4.8. Pri zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie zápisného a členského príspevku.
4.9. Čestné členstvo sa udeľuje na návrh výboru za prínos fyzickej osoby združeniu. Na udelenie čestného členstva nie je právny nárok. Odobrať čestné členstvo je možné iba v prípade protiprávneho konania dotknutej osoby voči združeniu.
 

V. Práva a povinnosti člena

5.1. Člen združenia má právo
a) podieľať sa na činnosti združenia a využívať k tomu jeho zariadenia (ak je združenie vlastníkom takýchto zariadení alebo má takéto zariadenie v prenájme). Maloleté dieťa má povolený vstup na naturistické akcie ako aj do naturistických lokalít iba v sprievode svojho zákonného zástupcu,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia po dovŕšení 18 rokov,
c) využívať výhody vyplývajúce z členstva v Asociácii slovenských naturistov,
d) prostredníctvom orgánov združenia rozhodovať o jeho činnosti,
e) obracať sa na orgány združenia so svojimi otázkami, žiadosťami, podnetmi, návrhmi a pod. s právom na ich vybavenie do konania najbližšej členskej schôdze
f) ak považuje rozhodnutie orgánov združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže v lehote v zmysle platnej legislatívy, požiadať súd o jeho preskúmanie.
5.2. Člen združenia je povinný
a) dodržovať stanovy združenia a plniť rozhodnutia prijaté jeho orgánmi,
b) zúčastniť sa v rámci svojich možností a schopností práce v združení,
c) zdržať sa na naturistických lokalitách a akciách akýchkoľvek prejavov (najmä neprejavovať žiadnu zjavnú sexuálnu aktivitu), ktoré sú v rozpore so zásadami naturizmu,
d) rešpektovať súkromie ostatných členov pri akciách,
e) platiť členské príspevky,
f) chrániť majetok združenia,
g) nepoškodzovať svojím chovaním dobré meno združenia.
 

VI. Organizačná štruktúra

6.1. Činnosť združenia je riadená výborom, v čele s predsedom združenia.
6.2. Kompletnú činnosť združenia kontroluje revízna komisia, v čele s predsedom revíznej komisie.
6.3. Volené orgány sú uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica ich členov zahrňujúca prítomnosť predsedu alebo podpredsedu orgánu alebo nimi poverenej osoby. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v jeho neprítomnosti podpredsedu alebo ním poverenej osoby. Pri hlasovaní volených orgánov nie je možné použiť ustanovenie 8.8. stanov združenia.
6.4. Pri ukončení členstva vo volenom orgáne môže orgán kooptovať nového člena z okruhu osôb, ktoré môžu byť volené podľa bodu 5.1. písm. b). Kooptáciu musí orgán schváliť platným uznesením a predložiť ju k dodatočnému schváleniu najbližšej členskej schôdzi. Funkčné obdobie kooptovaného člena končí s funkčným obdobím orgánu do ktorého bol zvolený. Medzi členskými schôdzami môže byť týmto spôsobom nahradených iba toľko členov, aby nadpolovičnú väčšinu stále tvorili členovia riadne zvolení na členskej schôdzi.
 

VII. Orgány združenia

7.1. Orgány združenia sú
a) členská schôdza
b) výbor (počet členov 4 - predseda, podpredseda, pokladník, člen)
c) revízna komisia (počet členov 3 - predseda, podpredseda, člen)
7.2 Všetky orgány združenia rozhodujú kolektívne. Uznesenia orgánov prijaté v rámci stanov sú záväzné.
 

VIII. Členská schôdza

8.1. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia.
8.2. Členskú schôdzu zvoláva výbor združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny rok. Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to požiada 1/3 členov združenia.
8.3. Členskú schôdzu môže zvolať aj revízna komisia združenia, ak zistí vážne nedostatky v hospodárení alebo činnosti výboru združenia.
8.4. Zvolávajúci je oprávnený určiť podmienky, za ktorých sa členská schôdza uskutoční, najmä program schôdze, miesto, čas konania schôdze a minimálny počet zúčastnených. Ak sa nezíde ani na druhý pokus požadovaný počet členov, členská schôdza sa uskutoční v určenom mieste a čase bez ohľadu na počet členov. V odôvodnených prípadoch môže zvolávajúci využiť ustanovenie 8.8. stanov združenia, ale musí túto možnosť uviesť v podmienkach, za ktorých sa členská schôdza uskutoční.
8.5. Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, najmä
a) jedná a uznáša sa o návrhu stanov a ich zmenách,
b) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a účtovnú uzávierku združenia,
c) prejednáva a schvaľuje čerpanie rozpočtu a jeho zmeny, zásady hospodárenia, správu výboru o činnosti, účtovnú uzávierku a správu revíznej komisie,
d) jedná o podnetoch výboru, revíznej komisie a ostatných členov združenia,
e) volí na obdobie 3 rokov predsedu, podpredsedu, pokladníka a členov výboru, predsedu, podpredsedu a členov revíznej komisie,
f) rozhoduje o doplnení a odvolaní členov výboru, členov revíznej komisie, uskutočňuje doplňujúce voľby,
g) schvaľuje výšku zápisného, členských príspevkov a ich splatnosť,
h) rozhoduje o vylúčení člena,
i) s konečnou platnosťou rozhoduje o odvolaní uchádzača proti neprijatiu za člena,
j) rozhoduje o udelení a odobratí čestného členstva,
k) schvaľuje uzatváranie zmlúv,
l) rozhoduje o zlúčení združenia s iným subjektom,
m) rozhoduje o zániku združenia a o spôsobe likvidácie majetku.
8.6. K rozhodnutiu podľa bodu 8.5 písm. a), i), j), l), m), je potrebných 2/3 hlasov prítomných členov združenia. K ostatným bodom je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V odôvodnených prípadoch je možné akceptovať ustanovenie 8.8. stanov združenia. Akceptáciu ustanovenia 8.8. stanov združenia musí schváliť 2/3 hlasov prítomných členov združenia.
8.7. Hlasovanie je verejné, môže byť aj tajné, ak o tom rozhodne 2/3 hlasov prítomných členov.
8.8. V odôvodnených prípadoch je možné povoliť členom, ktorí sa nemôžu zúčastniť schôdze vyjadriť sa (hlasovať) k programu schôdze na internetovej stránke združenia. Hlasovanie elektronickou formou je potrebné realizovať minimálne 24 hodín pred začatím schôdze. Elektronický výstup z hlasovacieho formulára každého člena sa v papierovej forme priloží k uzneseniu zo schôdze združenia. Združenie je povinné zabezpečiť, aby nebolo možne hlasovací formulár zneužiť.
 

IX. Výbor združenia

9.1. Zaisťuje činnosť združenia podľa uznesení členskej schôdze v súlade so stanovami združenia. Hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
9.2. Schôdze výboru sú zvolávané podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Schôdza výboru musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej 1/3 členov výboru s uvedením účelu jednania. Pri zvolávaní schôdze výboru nie je možné použiť ustanovenie 8.8. stanov združenia.
9.3. Úlohy výboru
a) zaisťuje úlohy združenia,
b) zaisťuje výber členských príspevkov,
c) pripravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
d) uzatvára zmluvy a dohody,
e) navrhuje výšku zápisného a členských príspevkov,
f) rozhoduje o prijatí uchádzača za členia združenia,
g) informuje členov združenia o dianí v ASN prostredníctvom informačného spravodaja na internetovej stránke združenia, príp. prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).
h) môže pozastaviť členstvo členovi, ktorý splňuje podmienky pre vylúčenie podľa bodu 4.8.. Na najbližšej členskej schôdzi navrhne jeho vylúčenie. Ak je člen, ktorému bolo pozastavené členstvo členom výboru, je jeho účasť vo výbore rovnako pozastavená. Členstvo nie je možné pozastaviť členovi revíznej komisie.
9.4. Neodkladné záležitosti prislúchajúce do pôsobnosti výboru združenia vybavuje predseda, prípadne iný člen výboru. O svojich opatreniach a rozhodnutiach sú povinní informovať výbor združenia na jeho najbližšej schôdzi.
9.5. Ak nemôže predseda naďalej vykonávať svoju funkciu, zastáva jeho funkciu podpredseda, odstupujúci predseda môže zostať členom výboru. Na najbližšej členskej schôdzi sa uskutoční voľba nového predsedu.
9.6. Ak nemôže pokladník naďalej vykonávať svoju funkciu, poverí výbor výkonom jeho funkcie do najbližšej členskej schôdze iného člena výboru, odstupujúci pokladník môže zostať členom výboru. Na najbližšej členskej schôdzi sa uskutoční voľba nového pokladníka.
9.7. Členmi výboru združenia nemôžu byť členovia revíznej komisie.
 

X. Revízna komisia

10.1. Revízna komisia vykonáva podľa potreby, najmenej však dvakrát za kalendárny rok kontrolu hospodárenia združenia. Komisia predkladá členskej schôdzi správu za uplynulé obdobie s návrhmi na opatrenia.
10.2. Revízna komisia má právo zúčastňovať sa jednania výboru združenia s hlasom poradným.
10.3. Revízna komisia má právo pozastaviť činnosť predsedovi, podpredsedovi, pokladníkovi alebo členovi výboru, pokiaľ zistí porušenie jeho povinností alebo porušenie stanov najdlhšie však do najbližšej členskej schôdze.
10.4. Členmi revíznej komisie nemôžu byť členovia výboru združenia.
10.5. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 

XI. Majetok a hospodárenie

11.1. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, majetkové práva a iné aktíva.
11.2. Zdroje majetku združenia sú
a) zápisné a členské príspevky,
b) výnosy z akcií združenia organizovaných v súlade s poslaním združenia,
c) dary, dotácie, príspevky obcí a organizácií,
d) výnosy z vkladov a úroky.
11.3. Združenie hospodári s finančnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia v súlade s platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
 

XII. Zastupovanie združenia

12.1. Združenie zastupuje predseda spolu s ďalšími členmi výboru združenia.
 

XIII. Zánik združenia

13.1. Združenie zanikne, ak o tom rozhodne členská schôdza podľa bodu 8.5. písm. l) a m).
 

XIV. Účinnosť

14.1. Stanovy Asociácie slovenských naturistov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.